Όλες οι μονάδες για τις οποίες υπάρχει διαθέσιμος κώδικας